turystyka wodna, strzelectwo

O Stowarzyszeniu

„Morze, nasze morze,
Wiernie ciebie będziem strzec.
Mamy rozkaz cię utrzymać
Albo na dnie, na dnie twoim lec,
Albo na dnie z honorem lec.”

1 ZACHODNIOPOMORSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU TURYSTYKI WODNEJ „ Q MORZU” (tekst jednolity na dzień 15.03.2015 r.) STATUT Rozdział 1 Postanowienia ogólne § 1 Zachodniopomorskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Turystyki Wodnej „Q MORZU” zwane dalej Stowarzyszeniem jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, które działa na podstawie Ustawy o stowarzyszeniach, Ustawy o bezpieczeństwie morskim, Ustawie o kulturze fizycznej i niniejszego Statutu. § 2 Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Szczecin i województwa zachodniopomorskiego. Siedzibą Stowarzyszenie jest miasto Szczecin. § 3 1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, którą nabywa przez wpis do właściwego organu rejestracyjnego; 2. Stowarzyszenie może tworzyć jednostki regulaminowe, zwane Sekcjami, działające w ramach Stowarzyszenia. 3. Stowarzyszenie może utworzyć biuro dla realizacji celów statutowych. §4 Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji określonych celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. §5 Stowarzyszenie może być członkiem organizacji o podobnym profilu działania. 2 § 6 Stowarzyszenie ma prawo używać własnego godła, proporca, pieczęci, a także umundurowania, których wzór zatwierdza Walne Zgromadzenie. § 7 Stowarzyszenie ustanawia i nadaje odznaczenia. Rozdział 2 Zadania i Środki działania Stowarzyszenia § 8 1. Do zadań Stowarzyszenia należy w szczególności: 1) Kształtowanie i stałe rozwijanie świadomości morskiej społeczeństwa, a w szczególności dzieci i młodzieży jako jednej z podstaw bytu narodowego. 2) Kształtowanie w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, zrozumienia roli i znaczenia szeroko pojętej gospodarki wodnej, żeglugi morskiej i śródlądowej oraz ochrony środowiska; 3) Kształtowanie wzorów osobowości w oparciu o edukację wodną . 4) Działanie na rzecz rozwoju kultury i tradycji morskiej; 5) Współdziałanie w ochronie naturalnego środowiska wodnego. 6) Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki wodnej, uprawianie sportów oraz organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży; 7) Podejmowanie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 8) Podejmowanie działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa oraz przeciwdziałanie patologiom ze szczególnym uwzględnieniem obszaru wód morskich i śródlądowych; 9) Propagowanie i współdziałanie w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa żeglugi na wodach morskich i śródlądowych; 10)Promowanie działalności społecznych wspomagających rozwój gospodarczy Polski w oparciu o walory morza oraz rzek i jezior; 11)Popularyzacja i rozpowszechnianie turystyki na wodach morskich i śródlądowych; 12)Organizowanie, nadzorowanie szkoleń i przeprowadzanie egzaminów na kolejne stopnie motorowodne i uprawnia żeglarskie. 13)Organizowanie zawodów i imprez w zakresie turystyki wodnej. 14)Propagowanie wiedzy dotyczącej bezpiecznej turystyki wodnej ze szczególnym uwzględnieniem turystyki morskiej; 15)Prowadzenie działalności wychowawczej w zakresie rozbudzenia zainteresowania turystyką wodną; 16)Wykonywanie zadań publicznych i społecznych z otrzymanych dotacji; 17) działanie na rzecz obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; porządku i bezpieczeństwa publicznego, 18) rozwój i popularyzacja strzelectwa sportowego, praktycznego, obronnego i rekreacyjnego, 3 19) rozwój i popularyzacja strzelectwa z broni cięciwowej, w szczególności łuków i kusz, 20) kontynuacja tradycji strzeleckich poprzez organizowanie rekonstrukcji historycznych z wykorzystaniem broni palnej, 21) gromadzenie i eksponowanie muzealiów militarno – historycznych oraz udzielanie wszelkiej pomocy w tym zakresie członkom stowarzyszenia kolekcjonującym broń palną, 22) działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 23) prowadzenie działalności w zakresie ratownictwa i ochrony ludności podczas stanów nadzwyczajnych i kryzysowych, 24) udzielanie pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych w kraju i za granicą, 25) upowszechnia ideę wolontariatu, 26) organizowanie przedsięwzięcia związane z rozwojem zainteresowań i specjalności w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa, 30) organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania, 31) działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 2. Stowarzyszenie realizuje swoje zadania poprzez: 1) zrzeszanie osób zainteresowanych całokształtem polityki państwa dotyczącej gospodarki morskiej, śródlądowej, edukacji morskiej, marynistyki oraz sportu i turystyki wodnej; 2) tworzenie warunków członkom Stowarzyszenia i wszystkim zainteresowanym do zaspokajania, rozszerzania wiedzy i zainteresowań w dziedzinie problematyki morskiej i śródlądowej; 3) czynny udział w realizacji zadań edukacji morskiej społeczeństwa oparty na działalności szkoleniowej, oświatowej, popularyzatorskiej, wydawniczej, a w szczególności w działalności Stowarzyszenia na terenach szkół, organizowaniu kursów i rejsów szkolnych, obozów dla młodzieży, wycieczek i innych imprez; 4) inicjowanie i popieranie prac oraz przedsięwzięć podejmowanych w interesie polskiej gospodarki morskiej i śródlądowej oraz społeczne w nich uczestnictwo. 5) Prowadzenie działalności szkoleniowej i egzaminacyjnej w zakresie stopni motorowodnych i żeglarskich; 6) Organizację przeglądów, koncertów i konkursów w zakresie szeroko rozumianej kultury żeglarskiej i morskiej; 7) Powadzenie kursów oraz organizowanie szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego; 8) Współpracę z administracją morską i śródlądową w zakresie szkoleń, bezpieczeństwa i ochrony środowiska wodnego; 9) Współdziałanie z władzami samorządowymi i państwowymi w celu zapewnienia właściwych warunków do uprawiania sportów i turystyki wodnej; 10)Współpracę z organizacjami rządowymi i pozarządowymi w celu stworzenia możliwie; najlepszych warunków do spełniania celów statutowych Stowarzyszenia; 11)Współpracę z pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi; 12) Występowanie o dotacje w celu realizacji zadań statutowych. 13) uprawianie i propagowanie sportów strzeleckich i rekreacji ruchowej, 4 14) organizowanie zawodów sportowych i mistrzostw oraz imprez rekreacyjnych we wszelkich dziedzinach strzelectwa, 15) szerzenie wiedzy na temat historii broni, jej rozwoju na przestrzeni wieków, jej budowy oraz zasad działania i sposobów wykorzystania poprzez: a. współpracę z muzeami, instytucjami i osobami prywatnymi gromadzącymi militaria, b. propagowanie wszelkich form zbieractwa i kolekcjonerstwa przedmiotów materialnych – będących odbiciem zainteresowań członków 16) współpracę z osobami, instytucjami, klubami sportowymi w zakresie wymiany doświadczeń z dziedziny sportów strzeleckich, 17) organizowanie wystaw, pokazów, wydawanie i kolportowanie czasopism, książek, skryptów, katalogu kolekcjonerów i kolekcji i innych nośników popularyzujących cele i zadania stowarzyszenia, 18) organizowanie szkoleń, kursów, instruktaży z zakresu zasad bezpiecznego i sprawnego posługiwania się bronią palną oraz znajomości obowiązujących w tym zakresie przepisów 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, z przeznaczeniem uzyskanych dochodów na realizację zadań Stowarzyszenia. Rozdział 3 Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki § 9 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 1. zwyczajnych 2. honorowych 3. wspierających § 10 1. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele, korzystający z pełni praw publicznych, zamieszkali tak w kraju jak i zagranicą. Przyjęcie następuję poprzez uchwałę Zarządu Stowarzyszenia na podstawie złożenia pisemnej deklaracji i po wniesieniu opłaty wpisowej w wymaganej wielkości. 2. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, zasłużone szczególnie dla rozwoju Stowarzyszenia, mianowane przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. 3. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne lub fizyczne uznające i wspierające materialne cele Stowarzyszenia, przyjęte przez Zarząd Stowarzyszenia. §11 O przyjęciu do Stowarzyszenia stanowi Zarząd Stowarzyszenia. §12 5 1. Prawa wszystkich członków są równe. 2. Każdy członek ma prawo w szczególności: 1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia; 2) korzystać z opieki i pomocy władz w zakresie wykonywania szeroko rozumianej żeglugi śródlądowej i morskiej; 3) oceniać pracę władz, a także składać wobec nich postulaty i wnioski; 4) korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Stowarzyszenia; 5) nosić odznakę oraz umundurowanie Stowarzyszenia . 3. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych §13 Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do: 1) stać na straży dobrego imienia Stowarzyszenia, a także szeroko rozumianej żeglugi polskiej; 2) przestrzegania Statutu, regulaminów i decyzji władz Stowarzyszenia; 3) aktywnie uczestniczyć w działalności na rzecz Stowarzyszenia; 4) ochraniać mienie Stowarzyszenia jako wspólne dobro wszystkich członków i zwalczać marnotrawstwo tego mienia; 5) regularnie uiszczać składki członkowskie i inne opłaty uchwalane przez władze Stowarzyszenia z wyjątkiem członków honorowych; 6) brać czynny udział w propagowaniu ekologii wód śródlądowych i morskich; 7) stałego podnoszenia swoich kwalifikacji; 8) udział w organizacji imprez Stowarzyszenia; 9) uczestniczenia w pracach bosmańskich w wymiarze ustalonym przez Zarząd, z wyjątkiem członków honorowych. §14 Członek Stowarzyszenia traci członkostwo w razie skreślenia go z listy członków Stowarzyszenia. §15 1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje w przypadku: 1) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonym na piśmie z uprzednim miesięcznym wypowiedzeniem. Jednakże z zastrzeżeniem, że członek Stowarzyszenia ma prawo wystąpić ze Stowarzyszenia w terminie natychmiastowym na jego pisemny wniosek za zgodą Zarządu Stowarzyszenia; 2) śmierci członka Stowarzyszenia. 2. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku: 6 1) nieopłacenia składki członkowskiej przez okres jednego roku i innych opłat na rzecz Stowarzyszenia; 2) naruszenia w sposób rażący przepisów Statutu Stowarzyszenia lub obowiązków nałożonych przez władze Stowarzyszenia; 3) uznania przez 2/3 członków Stowarzyszenia obecnych na Walnym Zgromadzeniu, że członek nie przestrzega zasad współżycia koleżeńskiego. 3. O skreśleniu z listy członków stowarzyszenia decydują: 1) Zarząd Stowarzyszenia z przyczyn określonych w ust. 1 2) Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia z przyczyn określonych w ust. 2 pkt. 1, a na podstawie ust. 2 pkt. 2 i 3 za uprzednim wnioskiem Sądu Koleżeńskiego. 4. Członek skreślony z listy członków Stowarzyszenia winien opłacić składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia do końca roku oraz uregulować wszystkie inne należności na rzecz Stowarzyszenia. §16 1. Za dopuszczenie się przez członka Stowarzyszenia wykroczeń przeciwko obowiązującym przepisom organizacyjnym, nie powodującym skreślenia z listy członków Stowarzyszenia, Zarząd stowarzyszenia może zastosować następujące kary: 1) ostrzeżenie; 2) naganę; 3) zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia na okres jednego roku. 2. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych. Postanowienie o zawieszeniu w prawach członka musi być doręczone zawieszanemu członkowi Stowarzyszenia w formie pisemnej. 3. Od postanowienia o zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale Zarządu. §17 Za szczególne osiągnięcia w pracach na rzecz Stowarzyszenia Członek Stowarzyszenia może być wyróżniony przez Zarząd Stowarzyszenia: 1) pochwałą lub podziękowaniem; 2) nagrodą pieniężną lub rzeczową; 3) przedstawieniem do odznaczeń. Rozdział 4 Zasady organizacyjne i Władze Stowarzyszenia §18 1. Władze Stowarzyszenia podejmują swe uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków, o ile niniejszy Statut nie przewiduje inaczej. 7 2. Decyzje i uchwały Władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym i niejawnym. 3. Od decyzji i uchwał Władz Stowarzyszenia przysługuje osobie, której one dotyczą, odwołania, które należy wnieść na piśmie w terminie 30 dni od daty ich doręczenia, za pośrednictwem organu, który je wydał, do organu odwoławczego przewidzianego w Statucie. 4. Decyzje i uchwały, od których przysługuje środek odwoławczy, powinny zawierać pouczenie o przysługującym środku i sposobie jego wnoszenia. §19 Władzami Stowarzyszenia są: 1. Walne Zebranie Członków. 2. Zarząd Stowarzyszenia. 3. Komisja Rewizyjna. 4. Sąd Koleżeński. §20 Władze stowarzyszenia powoływane są na czas nieokreślony w głosowaniu tajnym. §21 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd co roku, jako sprawozdawcze i co dwa lata, jako sprawozdawczo – wyborcze. 2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania członków należy: 1) wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego; 2) wybór Komandora Stowarzyszenia; 3) uchwalanie głównych kierunków i programów działania Stowarzyszenia; 4). rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia; 5) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej; 6) uchwalanie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Stowarzyszenia; 7) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach zawieszenia w prawach członka; 8) rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Stowarzyszenia; 9) mianowanie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia członków honorowych; 10) wyrażanie zgody na przynależność Stowarzyszenia do związków i stowarzyszeń oraz na rezygnację z takiej przynależności; 11) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia; 12) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku oraz wysokości pożyczek zaciąganych przez Stowarzyszenie; 13) podejmowanie uchwał w sprawie podziału, rozwiązywania i likwidacji Stowarzyszenia 14) zgłaszanie wniosków o odznaczenia; 15) uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia, nie naruszających postanowień statutu ramowego i obowiązujących przepisów prawa. 8 §22 W Walnym Zebraniu Członków biorą udział: 1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni; 2) z głosem doradczym – członkowie honorowi Stowarzyszenia. §23 Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim terminie. §24 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia w I kwartale każdego roku kalendarzowego. 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie może zostać zwołane na skutek: 1) uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów, 2) wniosku Komisji Rewizyjnej, 3) wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zwyczajnych. 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie miesiąca od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane. 4. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia pisemnie członków co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania Członków. §25 1.Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego obrad i sekretarza. 2. Z przebiegu Walnego zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz Zgromadzenia. §26 Zarząd jest organem władzy Stowarzyszenia działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków. §27 Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. W przypadku zarządu wieloosobowego każdy z członków Zarządu ma prawo reprezentować Stowarzyszenie jednoosobowo. 9 §28 Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Stowarzyszenia, z wyjątkiem zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, a w szczególności: 1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu; 2) realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków; 3) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia; 4) wykonywanie preliminarza budżetowego; 5) organizowanie i prowadzenie szkolenia; 6) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków; 7) uchwalanie planów działania i planów finansowych; 8) zwoływanie Walnych Zebrań Członków; 9) powoływanie jednostek regulaminowych – sekcji, komisji problemowych i zatwierdzanie ich regulaminów; 10) przyjmowanie, zawieszanie i wykreślanie członków Stowarzyszenia; 11) wykonywanie innych zadań wynikających z niniejszego Statutu oraz podejmowanie innych czynności niezbędnych dla wykonywania zadań Stowarzyszenia i kierowania jego działalnością. §29 (skreślony) §30 Członkiem Zarządu nie może być członek Komisji Rewizyjnej. §31 W razie ustąpienie Prezesa Stowarzyszenia lub innych członków Zarządu wymienionych w § 26 w czasie trwania kadencji Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa lub innego członka Zarządu wymienionego w § 26, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania sprawozdawczo – wyborczego. §32 1. W przypadku naruszenia postanowień Statutu, regulaminu i innych postanowień obowiązujących w Stowarzyszeniu Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków Stowarzyszenia. 2. Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd. 3. W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności. 4. Od decyzji Zarządu o ukaraniu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu. 10 §33 1. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy Przewodniczący Walnego Zebrania Członków. 2. Zarząd wybiera ze swego grona osoby wymienione w §26. 3. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu i jego organów określają regulaminy uchwalone przez Zarząd. §34 1. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być ponownie wybierani po upływie kadencji, jeżeli wyrażą na to zgodę. 2. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie i nie mogą być z tego tytułu wynagradzani. Otrzymują oni wyłącznie zwrot rzeczywiście poniesionych wydatków związanych z pełnieniem funkcji statutowych. §35 1. Prezes, a w razie nieobecności Prezesa V-ce Prezes reprezentują Stowarzyszenie na zewnątrz, kierują pracą Zarządu oraz zwołują jego posiedzenia i przewodniczą na nich 2. Sekretarz sporządza protokoły zebrań Zarządu, prowadzi zbiór protokołów Walnych Zgromadzeń i Zarządu, prowadzi korespondencję, ewidencję członków i załatwia wszystkie sprawy związane z prowadzeniem biurowości Stowarzyszenia. 3. Skarbnik prowadzi kasę i rachunkowość Stowarzyszenia, ściąga wszelkie przypadające na rzecz Stowarzyszenia opłaty, czuwa nad prawidłowym wykonywaniem preliminarza budżetowego i prowadzi wszelką dokumentację finansowo- księgową. §36 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Walnego Zgromadzenia, kontroluje całokształt działalności statutowej, organizacyjnej, gospodarczej i finansowej Stowarzyszenia. 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób: 1) Przewodniczącego, 2) V – ce Przewodniczącego, 3) Sekretarza. 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego. 4. Ustępujący członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być wybierani ponownie po upływie kadencji, jeżeli wyrażą na to zgodę. 5. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata. 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią tę funkcję społecznie i nie mogą być z tego tytułu wynagradzani. Otrzymują oni wyłącznie zwrot rzeczywiście poniesionych wydatków związanych z pełnieniem funkcji statutowych. §37 1. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje i wykonuje czynności kontrolne na posiedzeniu. 11 2. Decyzje i czynności Komisji są prawomocne, jeżeli na posiedzeniu uczestniczy co najmniej dwóch Członków Komisji. §38 Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 1) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiadanie wyłącznego prawa stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu; 2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień i usunięcia nieprawidłowości; 3) członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym; 4) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku rewizji kasy i rachunkowości oraz gospodarczej działalności Zarządu Stowarzyszenia; 5) wykonywanie innych czynności wynikających z niniejszego Statutu. §39 Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku. §40 1. Sąd Koleżeński jest wybierany przez Walne Zebranie w składzie trzech członków, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego. 2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należą sprawy: 1) naruszania statutu Stowarzyszenia, 2) współżycia koleżeńskiego, godności, dyscypliny i dobrego imienia Stowarzyszenia oraz zasad etyki. 3) statutowych kar. 3. Sąd Koleżeński działa na pisemny wniosek członka, Zarządu Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej. 4. Karami, jakie może wymierzyć Sąd Koleżeński są: upomnienie, nagana, zawieszenie w prawach członka Stowarzyszenia. Na podstawie decyzji Sądu Koleżeńskiego stosowną decyzję podejmuje Zarząd Stowarzyszenia lub Walne Zgromadzenie. Rozdział 5 Zasady działalności finansowej i gospodarczej §41 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią jego fundusze oraz ruchomości i nieruchomości. 2. Fundusze Stowarzyszenia składają się z: 1) wpływów wpisowego i składek członkowskich; 2) wpływów z innych opłat uchwalonych przez Walne Zgromadzenie; 12 3) wpływów z imprez organizowanych przez Stowarzyszenie; 4) wpływów z działalności gospodarczej; 5) wpływów z zapisów i darowizn; 6) wpływów z dotacji. 3. Fundusze służą do prowadzenia działalności statutowej i na pokrycie potrzeb organizacyjnych stowarzyszenia. 4. Podstawą działalności finansowej Stowarzyszenia jest budżet uchwalony przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia. §42 1. Stowarzyszenie ponosi pełną odpowiedzialność za swoje zobowiązania. 2. Członkowie Stowarzyszeń odpowiadają solidarnie i bez ograniczeń za zobowiązania Stowarzyszenia. §43 (skreślony) Rozdział 6 Sposób rozwiązywania lub likwidacji Stowarzyszenia §44 1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania. 2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia powinna określać przeznaczenie majątku Stowarzyszenia. 3. Po zakończeniu likwidacji Stowarzyszenia likwidator występuje do organu rejestracyjnego z wnioskiem o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru. 4. Likwidacji Stowarzyszenia dokonuje ostatni Zarząd Stowarzyszenia lub likwidatorzy powołani przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia. Rozdział 7 Postanowienia dodatkowe i końcowe §45 Zmiana niniejszego Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków większością 2/3 głosów spośród co najmniej 1/2 liczby członków uprawnionych do głosowania i wymaga zatwierdzenia przez organ rejestracyjny. §46 Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.